HIIUMAA VALD
EMMASTE OSAVALD
KÕRGESSAARE OSAVALD
KÄINA OSAVALD
KÄRDLA OSAVALD
PÜHALEPA OSAVALD
 
   Sotsiaalministeerium
   Haigekassa
   Sotsiaalkindlustusamet
   Käsitööklubi

 

Hiiumaa PIK

Info
 
Kasulik lugeda ja teada.

 
Head liikmed,edastan teile õiguskantsleri poolt 24.10.2016 esitatud seisukoha sotsiaalteenuste korraldamisest kohalikes omavalitsustes. (tervikteksti näed, kui klikid pealkirjale)

Nagu õiguskantsler oma seisukohas viitab, siis on temani jõudnud arvukalt küsimusi sotsiaalhoolekande seaduse tõlgendamise kohta konkreetsetes elulistes olukordades. Loodetavasti aitab järgnev märgukiri siin laiemat selgust luua ja võimaldab puuetega inimestel ja nende lähedastel toetuda õiguskantsleri seisukohale oma õiguste eest KOV poolt kohustuslikus korras osutatavate teenuste tarbimisel. Linnade ja valdade sotsiaalhoolekandealaste õigusaktide kooskõla sotsiaalhoolekande seaduse ja põhiseadusega püsib lähiaastatel õiguskantsleri teravdatud tähelepanu all.

Riigikogu on sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) 2. peatüki 2. jaos sätestanud kohalikule omavalitsusele kohustuse osutada kümmet sotsiaalteenust. Nendeks on:

• koduteenus – täisealise abistamine kodustes toimingutes ja asjaajamises; • väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – täisealise abistamine ja hooldamine hooldekodus; • tugiisikuteenus – täisealise ja lapse motiveerimine, juhendamine ja iseseisva toimetuleku arendamine; • täisealise isiku hooldus – puudega täisealise abistamine õiguste ja kohustuste kandmisel; • isikliku abistaja teenus – puudega täisealise abistamine igapäevastes tegemistes; • varjupaigateenus – täisealisele ajutise öömaja võimaldamine; • turvakoduteenus – lapsele või täisealisele ajutise eluaseme, turvalise keskkonna ja kriisiabi võimaldamine; • sotsiaaltransporditeenus – puudega inimesele kohase sõiduki kasutamise võimaldamine; • eluruumi tagamine – sobiva eluruumi kasutamise võimaluse loomine inimesele, kes seda ise pole võimeline leidma; • võlanõustamisteenus – võlgnevus- ja toimetulekuprobleemiga inimese nõustamine võlgnevuste lahendamisel ja ennetamisel.


Õiguskantsleri seisukoht sotsiaalteenuste korraldamisest kohalikes omavalitsustes on leitav siit:
http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/sotsiaalteenused_kohalikus_omavalitsuses.pdf

--
Tervitades

Tauno Asuja

peaspetsialist
Eesti Puuetega Inimeste Koda

Toompuiestee 10
10137 Tallinn
tel +372 661 6614

 
« tagasi


 

 
[1264043]